Oferujemy typoszereg siłowników elektrycznych typu X do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jako urządzenia grupy II kategorii 3 do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością pyłów przewodzących (D).

Siłowniki te znajdują zastosowanie w energetyce w miejscach występowania niebezpieczeństwa wybuchu pyłu przewodzącego (węgla kamiennego, węgla brunatnego lub biomasy).

SIŁOWNIKI REGULACYJNE INTELIGENTNE 4XI EX

SIŁOWNIKI REGULACYJNE STANDARDOWE XN EX

SIŁOWNIKI STEROWNICZE XS EX

SIŁOWNIKI STEROWNICZE
X-MATIK EX

Siłowniki X są oznaczone symbolem:


II 3D Ex t IIIC T...ºC Dc
II 3D c T...ºC

 

T... - max. temperatura obudowy, określona przez producenta w zależności od rodzaju siłownika elektrycznego,

II - Grupa II stanowi urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w innych, niż zakłady górnicze miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych,

3 - kategoria ochrony 3 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta, zapewniając normalny poziom zabezpieczenia,

D - praca w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością pyłów,

t - ochrona za pomocą obudowy,

IIIC - pyły przewodzące,

Dc - urządzenie przeznaczone do zabudowy w strefach zagrożonych wybuchem pyłu, zapewniające "zwiększony poziom bezpieczeństwa", i które nie stanie się źródłem zapłonu w normalnych warunkach użytkowania. Zastosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa zapewniające, że urządzenie pozostanie nieaktywnym źródłem zapłonu w przypadku typowych uszkodzeń.

c - bezpieczeństwo konstrukcyjne.